Oldal kiválasztása

Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

Nagyon örülünk, hogy érdeklődést mutatott vállalkozásunk iránt. A B & B Kristály Bt. vezetése számára kiemelten fontos az adatvédelem. A B & B Kristály Bt. internetes oldalainak használata. személyes adatok feltüntetése nélkül lehetséges; ha azonban az érintett speciális vállalati szolgáltatásokat kíván igénybe venni weboldalunkon keresztül, személyes adatok kezelése válhat szükségessé. Ha a személyes adatok kezelése szükséges, és az adatkezelésnek nincs törvényi alapja, általában az érintett hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok, például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma kezelésének minden esetben meg kell felelnie az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR), valamint az országspecifikus adatvédelemnek. Vállalkozásunk jelen adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatni kívánja a nagyközönséget az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok természetéről, terjedelméről és céljáról. Ezen túlmenően az érintettek ezen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatást kapnak az őket megillető jogokról.

Ellenőrzőként a B & B Kristály Bt. számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre az ezen a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Az internet alapú adatátvitelnél azonban elvileg lehetnek biztonsági hiányosságok, így az abszolút védelem nem biztos, hogy garantált. Emiatt minden érintett szabadon továbbíthatja részünkre személyes adatait alternatív módon, például telefonon.

1. Meghatározások

A B&B Kristály Bt. adatvédelmi nyilatkozata. az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásakor használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunk legyen olvasható és érthető a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítására először is szeretnénk elmagyarázni a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adatok Személyes adat: minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozik. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen olyan azonosító alapján, mint a név, az azonosító szám, a helyadatok, az online azonosító, vagy egy vagy több, a fizikai, fiziológiai, az adott természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.
 • b) Érintett Érintett minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős adatkezelő kezeli.
 • c) Feldolgozás Az adatkezelés minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatok halmazán hajtanak végre, akár automatizált módon, akár nem, mint például gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, konzultáció, felhasználás, nyilvánosságra hozatal továbbítással, terjesztéssel vagy más módon hozzáférhetővé tételsel, összehangolással vagy kombinációval, korlátozással, törléssel vagy megsemmisítéssel.
 • d) A feldolgozás korlátozása Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőbeni kezelésüket korlátozzák.
 • e) Profilalkotás A profilalkotás a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amely abból áll, hogy a személyes adatokat egy természetes személlyel kapcsolatos bizonyos személyes szempontok értékelésére, különösen az adott természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére és személyes preferenciáira vonatkozó szempontok elemzésére vagy előrejelzésére használják fel. , érdeklődési körök, megbízhatóság, viselkedés, hely vagy mozgások.
 • f) Álnevesítés Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, hogy a személyes adat további információk felhasználása nélkül többé nem rendelhető egy adott érintetthez, feltéve, hogy az ilyen további információkat elkülönítve tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtétele szükséges annak biztosítására. hogy a személyes adatok nem azonosított vagy azonosítható természetes személyhez tartoznak.
 • g) Adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős adatkezelő Az adatkezelésért felelős adatkezelő vagy adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy kijelölésének konkrét kritériumait uniós vagy tagállami jog írhatja elő.
 • h) Processzor Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.
 • i) Címzett A címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amellyel a személyes adatot átadják, függetlenül attól, hogy harmadik személy-e vagy sem. Mindazonáltal az olyan hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami joggal összhangban személyes adatokat kaphatnak egy adott vizsgálat keretében, nem tekintendők címzettnek; ezen adatok e hatóságok általi feldolgozásának meg kell felelnie az adatkezelés céljainak megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • j) Harmadik fél Harmadik személy az érintetten, adatkezelőn, adatfeldolgozón és azon személyeken kívüli természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, aki az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen felügyelete alatt jogosult személyes adatok kezelésére.
 • k) Hozzájárulás Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét, tájékozott és félreérthetetlen kinyilvánítása, amellyel nyilatkozattal vagy egyértelműen megerősítő cselekményével hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. .

2. A vezérlő neve és címe

Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi törvények és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések alkalmazásában:

B & B Kristály Bt.

Sárköz u. 5/b

1142 Budapest

Magyarország

Telefon: +36 30 525 0486

E-mail: [email protected]

Weboldal: www.malackaraj.hu

3. Cookie-k

A B&B Kristály Bt. internetes oldalai használjon sütiket. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket egy számítógépes rendszer egy internetes böngészőn keresztül tárol.

Számos internetes oldal és szerver használ cookie-kat. Sok cookie úgynevezett cookie-azonosítót tartalmaz. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Egy karakterláncból áll, amelyen keresztül internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az internetböngészőhöz, amelyben a sütit tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék az adatalany egyéni böngészőjét a többi, más cookie-kat tartalmazó internetes böngészőtől. Egy adott internetböngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosító segítségével.

A B & B Kristály Bt. cookie-k használatával történik. felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani a weboldal felhasználóinak, ami a cookie-beállítás nélkül nem lenne lehetséges.

A cookie segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználó szem előtt tartásával optimalizálhatók. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy a korábban említetteknek megfelelően felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára weboldalunk használatát. A cookie-kat használó weboldalhasználónak pl. nem kell minden alkalommal belépési adatokat megadnia a weboldal elérésekor, mert ezt a weboldal átveszi, és így a cookie a felhasználó számítógépes rendszerében tárolódik. Egy másik példa a bevásárlókosár sütije egy online boltban. Az online áruház cookie-n keresztül megjegyzi azokat a cikkeket, amelyeket a vásárló a virtuális kosárba helyezett.

Az Érintett a használt internetböngésző megfelelő beállításával a weboldalunkon keresztül bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. Ezenkívül a már beállított cookie-k bármikor törölhetők internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül. Ez minden népszerű internetböngészőben lehetséges. Ha az érintett a használt internetböngészőben kikapcsolja a cookie-k beállítását, előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója lesz teljesen használható.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

A B&B Kristály Bt. honlapja általános adatokat és információkat gyűjt, amikor az érintett vagy az automatizált rendszer felhívja a webhelyet. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. Gyűjteni lehet (1) a használt böngésző típusokat és verziókat, (2) a belépő rendszer által használt operációs rendszert, (3) azt a webhelyet, ahonnan egy belépő rendszer eljut a weboldalunkra (ún. hivatkozók), (4) az al – weboldalak, (5) az internetes oldal elérésének dátuma és időpontja, (6) az Internet protokoll címe (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer Internet szolgáltatója, és (8) minden egyéb hasonló adat, ill. információ, amely felhasználható információtechnológiai rendszereink elleni támadások esetén.

Ezen általános adatok és információk felhasználásával a B & B Kristály Bt. nem von le következtetéseket az érintettel kapcsolatban. Ezekre az információkra inkább azért van szükség, hogy (1) weboldalunk tartalmát helyesen közvetítsük, (2) weboldalunk tartalmát, valamint hirdetését optimalizáljuk, (3) információtechnológiai rendszereink és weboldalunk technológiája hosszú távú életképességét biztosítsuk. és (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátja azokat az információkat, amelyek számítógépes támadás esetén a büntetőeljárás lefolytatásához szükségesek. Ezért a B & B Kristály Bt. anonim módon gyűjtött adatokat és információkat statisztikailag elemzi, azzal a céllal, hogy növelje vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, és biztosítsa az általunk kezelt személyes adatok optimális védelmét. A szerver naplófájljainak anonim adatait az érintett által megadott személyes adatoktól elkülönítve tároljuk.

5. A személyes adatok rutin törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, vagy ameddig azt az európai jogalkotó vagy más jogalkotó az adatkezelőre vonatkozó törvények vagy rendeletek lehetővé teszik. nak nek.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási idő lejár, a személyes adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően rutinszerűen zároljuk vagy töröljük.

6. Az érintett jogai

 • a) Visszaigazolási jog Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy az adatkezelőtől visszaigazolást kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e. Ha az érintett élni kíván e megerősítési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.
 • b) Hozzáférés joga Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van arra, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, és ezen információk másolatát. Továbbá az európai irányelvek és rendeletek az alábbi információkhoz biztosítanak hozzáférést az érintett számára:
  • az adatkezelés céljai;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben tartózkodó címzettek;
  • ahol lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az ezen időtartam meghatározásához használt kritériumok;
  • az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti az adatkezelőtől, vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen;
  • a felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jog megléte;
  • ha a személyes adatokat nem az érintetttől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó bármely rendelkezésre álló információ;
  • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, és legalább ezekben az esetekben érdemi információk az érintett logikáról, valamint annak jelentőségéről és várható következményeiről ilyen adatkezelés az érintett számára.
  Az érintett jogosult továbbá tájékoztatást kapni arról, hogy a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbítják-e. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatást kapni a továbbítással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról. Ha az érintett élni kíván e hozzáférési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.
 • c) Helyesbítéshez való jog Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy kérje az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés céljait, az érintett jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére, beleértve a kiegészítő nyilatkozat megtételét is. Ha az érintett élni kíván helyesbítési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.
 • d) Törlési jog (elfeledéshez való jog) Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy kérje az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, az adatkezelő pedig köteles a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike mindaddig érvényes, amíg a feldolgozás nem szükséges:
  • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
  • Az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs nyomós jogos indoka, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján.
  • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
  • A személyes adatokat törölni kell az uniós vagy tagállami jogban az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében.
  • A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálatával kapcsolatban gyűjtötték.
  Ha a fenti okok valamelyike ​​fennáll, és az érintett kérni kívánja a B&B Kristály Bt. által tárolt személyes adatainak törlését, bármikor megkeresheti az adatkezelő bármely munkatársát. A B & B Kristály Bt. munkatársa. haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a törlési kérelmet azonnal teljesítsék. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nyilvánosságra hozta, és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles törölni a személyes adatokat, az adatkezelő a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítás költségeit figyelembe véve megteszi az ésszerű lépéseket, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a többieket. azon személyes adatokat feldolgozó adatkezelők, amelyeket az érintett kért, hogy töröljék az érintett személyes adatokra mutató hivatkozásokat, illetve másolatokat vagy replikációkat, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A B&B Kristály Bt. munkatársa. egyedi esetekben megteszi a szükséges intézkedéseket.
 • e) Az adatkezelés korlátozásának joga Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását kérje, ha az alábbiak valamelyike ​​fennáll:
  • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
  • Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és helyette felhasználásuk korlátozását kéri.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, mindaddig, amíg annak ellenőrzése nem történik meg, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett indokaival szemben.
  Amennyiben a fenti feltételek valamelyike ​​teljesül, és az érintett kérni kívánja a B&B Kristály Bt. által tárolt személyes adatai kezelésének korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely munkatársával. A B&B Kristály Bt. munkatársa. intézkedik a feldolgozás korlátozásáról.
 • f) Adathordozhatósághoz való jog Minden érintett jogosult az európai jogalkotó által biztosított joggal, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, akinek a személyes adatokat átadták, mindaddig, amíg az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul. a GDPR vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés alapján, és az adatkezelés automatizált eszközökkel történik, mindaddig, amíg az adatkezelés nem közérdekű feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlásához szükséges. Ezen túlmenően a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy személyes adatait közvetlenül egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítsák, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, és ha ez nem hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait. Az érintett az adathordozhatósághoz való jogának érvényesítése érdekében bármikor kapcsolatba léphet a B&B Kristály Bt. bármely munkatársával.
 • g) Tiltakozás joga Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó, az e) vagy f) ponton alapuló személyes adatok kezelése ellen. ) a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. A B&B Kristály Bt. tiltakozás esetén a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelésre olyan kényszerítő erejű jogos indokokat tudunk igazolni, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekein, jogain és szabadságain, vagy jogi igények előterjesztéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez. Amennyiben a B&B Kristály Bt. személyes adatokat direkt marketing célból kezel, az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok ilyen marketing célú kezelése ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra, amennyiben az ilyen direkt marketinghez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a B & B Kristály Bt. ellen. a direkt marketing célú adatkezelésre a B & B Kristály Bt. a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat e célokra. Ezen túlmenően, az érintett jogosult arra, hogy sajátos helyzetére hivatkozva tiltakozzon az őt érintő személyes adatok B & B Kristály Bt. általi kezelése ellen. tudományos vagy történeti kutatási, illetve a GDPR 89. cikk (1) bekezdése szerinti statisztikai célból, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből végzett feladat elvégzéséhez szükséges. Az érintett a tiltakozási jog gyakorlása érdekében a B & B Kristály Bt. bármely alkalmazottjával kapcsolatba léphet. Ezen túlmenően az érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben, és a 2002/58 irányelv ellenére is szabadon veheti igénybe /EC, hogy a műszaki előírásokat használó automatizált eszközökkel éljen tiltakozási jogával.
 • h) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is Minden érintettet megillet az európai jogalkotó által biztosított jog, hogy ne vonatkozzon rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással jár, vagy őt hasonlóan jelentős mértékben érinti, mindaddig, amíg a határozat megszületik. (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog nem engedélyezi, és amely szintén előírja megfelelő intézkedéseket határoz meg az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmére, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, a B & B Kristály Bt. megfelelő intézkedéseket hoz az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek, legalább az adatkezelő emberi beavatkozásához, álláspontjának kifejtéséhez és a határozat megtámadásához való jogának védelme érdekében. Amennyiben az érintett az automatizált egyedi döntéshozatalhoz kapcsolódó jogait gyakorolni kívánja, bármikor megkeresheti a B&B Kristály Bt. bármely munkatársát.
 • i) Adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga Minden érintett jogosult az európai jogalkotó által biztosított joggal, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását. Amennyiben az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor megkeresheti a B&B Kristály Bt. bármely munkatársát.

7. A Facebook alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Ezen a weboldalon az adatkezelő a vállalati Facebook összetevőit integrálta. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat közösségi találkozók helyszíne az interneten, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy kommunikáljanak egymással és interakcióba lépjenek egy virtuális térben. Egy közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti vonatkozású információkat szolgáltasson. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózatok felhasználóinak, hogy privát profilokat készítsenek, fényképeket töltsenek fel, és baráti kéréseken keresztül hálózatba lépjenek.

A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha egy személy az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, az adatkezelő a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Az adatkezelő által üzemeltetett internetes weboldal egyes oldalainak minden egyes felhívásával, amelybe Facebook komponens (Facebook beépülő modulok) került beépítésre, az érintett informatikai rendszerében lévő webböngésző automatikusan felszólítja a megfelelő Facebook-komponens megjelenítésének letöltésére a Facebook-ról a Facebook-komponensen keresztül. Az összes Facebook-bővítmény áttekintése a https://developers.facebook.com/docs/plugins/ címen érhető el. Jelen technikai eljárás során a Facebook tudomást szerez arról, hogy weboldalunk konkrét aloldalát kereste fel az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik a Facebookra, a Facebook az érintett weboldalunkra történő minden egyes felhívásával – és az internetes oldalunkon való tartózkodásának teljes időtartama alatt – észleli, hogy Internetünk melyik aloldala oldalt az érintett felkereste. Ezeket az információkat a Facebook komponensen keresztül gyűjtjük, és az érintett megfelelő Facebook-fiókjához kapcsoljuk. Ha az érintett rákattint a weboldalunkba integrált Facebook gombok valamelyikére, pl. a „Tetszik” gombra, vagy ha az érintett hozzászólást küld, akkor a Facebook ezt az információt az érintett személyes Facebook felhasználói fiókjával párosítja, és eltárolja a személyes adatok.

A Facebook a Facebook komponensen keresztül mindig tájékoztatást kap az érintett weboldalunkon tett látogatásáról, ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik a Facebookon a weboldalunkra való felhívás ideje alatt. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy az érintett rákattint-e a Facebook komponensre vagy sem. Ha az érintett számára nem kívánatos az információ ilyen jellegű továbbítása a Facebook felé, akkor ezt úgy akadályozhatja meg, hogy kijelentkezik Facebook-fiókjából, mielőtt felhívná weboldalunkat.

A Facebook által közzétett adatvédelmi irányelv, amely a https://facebook.com/about/privacy/ oldalon érhető el, tájékoztatást ad a személyes adatok Facebook általi gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról. Ezen kívül elmagyarázzák, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál az érintett magánszférájának védelme érdekében. Ezen túlmenően különböző konfigurációs lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a Facebook felé történő adattovábbítás megszüntetését. Ezeket az alkalmazásokat az érintett felhasználhatja a Facebook felé történő adattovábbítás megszüntetésére.

8. A Google AdSense alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Ezen a webhelyen az adatkezelő integrálta a Google AdSense szolgáltatást. A Google AdSense egy online szolgáltatás, amely lehetővé teszi hirdetések elhelyezését harmadik felek webhelyein. A Google AdSense egy olyan algoritmuson alapul, amely kiválasztja a harmadik felek webhelyein megjelenített hirdetéseket, hogy azok megfeleljenek az adott harmadik fél webhelyének tartalmának. A Google AdSense lehetővé teszi az internetfelhasználók érdeklődésen alapuló célzását, amely egyéni felhasználói profilok generálásával valósul meg.

A Google AdSense összetevőjének üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google AdSense komponensének célja a hirdetések integrációja webhelyünkön. A Google AdSense cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. A sütik definícióját fentebb ismertetjük. A cookie beállításával az Alphabet Inc. képes elemezni weboldalunk használatát. Az adatkezelő által üzemeltetett, és a Google AdSense komponenst integráló ezen internetes oldal egyes oldalainak minden egyes felhívásával az érintett informatikai rendszerében lévő internetböngésző automatikusan adatokat küld az adatkezelőn keresztül. Google AdSense komponens online hirdetési célokra és jutalékok kiegyenlítése Alphabet Inc. részére. A technikai eljárás során a vállalkozás Alphabet Inc. tudomást szerez személyes adatokról, például az érintett IP-címéről, amely az Alphabetet szolgálja ki. Inc. többek között azért, hogy megértse a látogatók és kattintások eredetét, és ezt követően jutalék-elszámolásokat hozzon létre.

Az érintett a fent leírtak szerint a használt webböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását a weboldalunkon keresztül, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. A használt internetböngésző ilyen módosítása azt is megakadályozná, hogy az Alphabet Inc. cookie-t helyezzen el az érintett információtechnológiai rendszerében. Ezenkívül az Alphabet Inc. által már használt cookie-k bármikor törölhetők webböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Ezenkívül a Google AdSense úgynevezett nyomkövető pixeleket is használ. A követési pixel egy miniatűr grafika, amely a weboldalakba ágyazva lehetővé teszi a naplófájl rögzítését és a naplófájl elemzését, amelyen keresztül statisztikai elemzést lehet végezni. A beágyazott nyomkövető pixelek alapján az Alphabet Inc. képes meghatározni, hogy az érintett megnyitott-e egy weboldalt, és mikor, és mely linkekre kattintott az érintett. A követési képpontok többek között a webhely látogatóinak áramlásának elemzésére szolgálnak.

A Google AdSense-en keresztül személyes adatok és információk – amelyek az IP-címet is magukban foglalják, és a megjelenített hirdetések összegyűjtéséhez és könyveléséhez szükségesek – az Alphabet Inc.-hez kerülnek továbbításra az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat az Amerikai Egyesült Államokban tároljuk és dolgozzuk fel. Az Alphabet Inc. ezen technikai eljárás során az összegyűjtött személyes adatokat harmadik félnek átadhatja.

A Google AdSense további magyarázata a következő linken található: https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

9. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics (anonimizálási funkcióval) alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Google Analytics komponensét (anonimizáló funkcióval). A Google Analytics egy webelemző szolgáltatás. A webelemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. A webelemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról a weboldalról, ahonnan egy személy érkezett (ún. hivatkozó), mely aloldalakat látogatták meg, illetve milyen gyakran és mennyi ideig tekintettek meg egy aloldalt. A webelemzést főként egy weboldal optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésére használják.

A Google Analytics összetevő üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google Analytics szolgáltatáson keresztüli webes elemzéshez a vezérlő a „_gat. _anonymizeIp” alkalmazást használja. Ezzel az alkalmazással a Google lerövidíti és anonimizálja az érintett internetkapcsolatának IP-címét, amikor az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény másik szerződő államából ér el weboldalainkat.

A Google Analytics komponens célja a weboldalunk forgalmának elemzése. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat többek között arra használja fel, hogy kiértékelje weboldalunk használatát, és online riportokat készítsen, amelyek bemutatják a weboldalainkon végzett tevékenységeket, valamint hogy az internetes oldalunk használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson számunkra.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. A sütik definícióját fentebb ismertetjük. A cookie beállításával a Google képessé válik weboldalunk használatának elemzésére. Az adatkezelő által üzemeltetett és a Google Analytics komponenst integráló ezen internetes oldal egyes oldalainak minden egyes felhívásakor az érintett informatikai rendszerében lévő internetböngésző automatikusan adatokat küld az adatkezelőn keresztül. Google Analytics komponens online hirdetési célokra és jutalékok elszámolására a Google felé. E technikai eljárás során a vállalkozás a Google tudomást szerez személyes adatokról, például az érintett IP-címéről, amely többek között arra szolgál, hogy a Google megértse a látogatók és kattintások eredetét, és ezt követően jutalék-elszámolásokat hozzon létre.

A cookie személyes adatok tárolására szolgál, mint például a hozzáférési idő, a hozzáférés helye, valamint az érintett weboldalunk látogatási gyakorisága. Internetes oldalunk minden egyes látogatása alkalmával az ilyen személyes adatok, beleértve az érintett által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbításra kerülnek a Google-hoz az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett a fent leírtak szerint a használt webböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását a weboldalunkon keresztül, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. A használt internetböngésző ilyen módosítása azt is megakadályozná, hogy a Google Analytics cookie-t állítson be az érintett informatikai rendszerébe. Ezenkívül a Google Analytics által már használt cookie-k bármikor törölhetők webböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van tiltakozni a Google Analytics által generált adatgyűjtés ellen, amely a jelen weboldal használatával kapcsolatos, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását, és lehetősége van arra, hogy minden ilyen adatot kizárjon. . Ebből a célból az érintettnek le kell töltenie egy böngészőbővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout link alatt, és telepítenie kell. Ez a böngészőbővítmény egy JavaScript-en keresztül tájékoztatja a Google Analytics-et, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics számára. A böngészőbővítmények telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az érintett informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újonnan telepítik, akkor a Google Analytics letiltásához az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményeket. Ha a böngészőbővítményt az érintett vagy más, a hatáskörébe tartozó személy eltávolította, vagy le van tiltva, akkor lehetőség van a böngészőbővítmények újratelepítésére vagy újraaktiválására.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/us címen érhetők el. html. A Google Analytics további magyarázata a következő linken található: https://www.google.com/analytics/.

10. Adatvédelmi rendelkezések az Instagram alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon a vezérlő az Instagram szolgáltatás összetevőit integrálta. Az Instagram egy audiovizuális platformnak minősíthető szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára fényképek és videók megosztását, valamint az ilyen adatok más közösségi hálózatokon való terjesztését.

Az Instagram által kínált szolgáltatások üzemeltetője a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Az adatkezelő által üzemeltetett és egy Instagram komponenst (Insta gomb) integrált ezen internetes oldal egyes oldalainak minden egyes felhívásakor az érintett információtechnológiai rendszerén az internetböngésző automatikusan felszólításra kerül. az Instagram megfelelő Instagram-komponensének képernyőjének letöltéséhez. Ezen technikai eljárás során az Instagram tudomást szerez arról, hogy weboldalunk konkrét aloldalát kereste fel az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik az Instagramba, az Instagram az érintett weboldalunkra történő minden felhívásával – és az internetes oldalunkon való tartózkodásának teljes időtartama alatt – észleli, hogy Internetünk melyik aloldala. oldalt az érintett felkereste. Ezeket az információkat az Instagram komponensen keresztül gyűjtjük, és az érintett megfelelő Instagram-fiókjához kapcsoljuk. Ha az érintett a weboldalunkba integrált Instagram gombok valamelyikére kattint, akkor az Instagram ezt az információt az érintett személyes Instagram felhasználói fiókjával egyezteti, és a személyes adatokat tárolja.

Az Instagram az Instagram komponensen keresztül kap információkat arról, hogy az érintett felkereste a weboldalunkat, feltéve, hogy az érintett be van jelentkezve az Instagramba a weboldalunkra irányuló hívás időpontjában. Ez attól függetlenül történik, hogy a személy rákattint-e az Instagram gombra vagy sem. Ha az érintett számára nem kívánatos az információ ilyen jellegű továbbítása az Instagram felé, akkor ezt úgy akadályozhatja meg, hogy kijelentkezik Instagram-fiókjából, mielőtt felhívná a weboldalunkat.

További információk és az Instagram vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ címen érhetők el.

11. A YouTube alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Ezen a webhelyen a vezérlő integrált YouTube-összetevőkkel rendelkezik. A YouTube egy internetes videóportál, amely lehetővé teszi a videokiadók számára, hogy ingyenesen állítsanak be videóklipeket és más felhasználókat, valamint ingyenes megtekintést, áttekintést és megjegyzéseket fűznek hozzájuk. A YouTube lehetővé teszi mindenféle videó közzétételét, így az internetes portálon keresztül elérheti a teljes filmeket és tévéadásokat, valamint a zenei videókat, előzeteseket és a felhasználók által készített videókat.

A YouTube üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

Az adatkezelő által üzemeltetett, az adatkezelő által üzemeltetett internetes oldal egyes oldalainak minden egyes felhívásakor, amelybe YouTube-komponens (YouTube-videó) került beépítésre, az érintett informatikai rendszerének internetböngészője automatikusan felszólításra kerül. a megfelelő YouTube-komponens képernyőjének letöltéséhez. A YouTube-ról további információkat a https://www.youtube.com/yt/about/en/ oldalon találhat. Ezen technikai eljárás során a YouTube és a Google tudomást szerez arról, hogy az érintett weboldalunk konkrét aloldalát kereste fel.

Ha az érintett be van jelentkezve a YouTube-ra, a YouTube minden egyes YouTube videót tartalmazó aloldal felhívásával felismeri, hogy internetes oldalunk melyik aloldalát kereste fel az érintett. Ezeket az információkat a YouTube és a Google gyűjti össze, és az érintett megfelelő YouTube-fiókjához rendeli hozzá.

A YouTube és a Google a YouTube komponensen keresztül tájékoztatást kap arról, hogy az érintett felkereste a weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunk felhívásának időpontjában be van jelentkezve a YouTube-ra; ez attól függetlenül megtörténik, hogy a személy rákattint egy YouTube-videóra vagy sem. Ha ezen információknak a YouTube-nak és a Google-nak való ilyen jellegű továbbítása az érintett számára nem kívánatos, a kézbesítés megakadályozható, ha az érintett kijelentkezik saját YouTube-fiókjából, mielőtt felhívná webhelyünket.

A YouTube adatvédelmi rendelkezései, amelyek a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen érhetők el, tájékoztatást nyújtanak a személyes adatok YouTube és a Google általi gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról.

12. Az adatkezelés jogalapja

Művészet. 6. (1) bek. a GDPR szolgál jogalapként olyan adatkezelési műveletekhez, amelyekhez meghatározott adatkezelési célból hozzájárulást kapunk. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek az érintett részes fele, mint például amikor az adatkezelési műveletekre termékértékesítéshez vagy bármely más szolgáltatás nyújtásához van szükség, az adatkezelés 6. (1) bekezdés lit. b GDPR. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó megkeresések esetén. Ha cégünknek olyan jogszabályi kötelezettsége van, amely a személyes adatok kezelését írja elő, például adókötelezettségek teljesítése érdekében, az adatkezelés a Ptk. 6. (1) bek. c GDPR. Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez a helyzet például akkor, ha egy látogató megsérül a cégünknél, és a nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek kellene továbbítani. Ekkor a feldolgozás az Art. 6. (1) bek. d GDPR. Végül, a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésének lit. f GDPR. Ez a jogalap olyan adatkezelési műveletekre szolgál, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem vonatkozik, ha az adatkezelésre cégünk vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében van szükség, kivéve, ha az ilyen érdekeket az érdekek felülírják. vagy az érintett alapvető jogai és szabadságai, amelyek megkövetelik a személyes adatok védelmét. Az ilyen adatfeldolgozási műveletek különösen megengedhetők, mivel az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette őket. Úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR 47. preambulumbekezdés, 2. mondat).

13. Az adatkezelő vagy harmadik fél által követett jogos érdekek

Amennyiben a személyes adatok kezelése a 6. cikk (1) bek. f GDPR jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket minden alkalmazottunk és részvényesünk jóléte érdekében végezzük.

14. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási időtartamának meghatározásához használt kritérium a vonatkozó jogszabályi megőrzési időszak. Ezen időszak lejárta után a megfelelő adatok rutinszerűen törlésre kerülnek, mindaddig, amíg az már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés kezdeményezéséhez.

15. Személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses kötelezettségként; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az adatok megadásának elmulasztásának lehetséges következményei

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok megadását részben törvény írja elő (pl. adójogszabályok), vagy szerződéses rendelkezésekből is fakadhat (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információ). Néha szükséges lehet szerződést kötni arról, hogy az érintett személyes adatokat ad meg számunkra, amelyeket ezt követően nekünk kell feldolgoznunk. Az érintett például köteles személyes adatokat megadni számunkra, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azzal a következménnyel járna, hogy az érintettel nem lehetne szerződést kötni. Mielőtt az érintett személyes adatokat adna át, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot bármely alkalmazottjával. A munkavállaló tisztázza az érintettet, hogy a személyes adatok megadását jogszabály vagy szerződés írja elő, vagy az a szerződés megkötéséhez szükséges, fennáll-e a személyes adatok megadásának kötelezettsége, valamint a személyes adatok megadásának elmulasztásának következményei. adat.

16. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

szakemberei fejlesztették ki, LegalTech A Willing & Able akik a gdpr hatásvizsgálati rendszert is kifejlesztették . biztosította és tette közzé . Az adatvédelmi szabályzat generátorunkban található jogi szövegeket Prof. Dr. hc Heiko Jonny Maniero a Német Adatvédelmi Szövetségtől és Christian Solmecke a WBS